19th Ave New York, NY 95822, USA

Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Van Helvetia Finvest BV vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Helvetia Finvest BV, e-mailadres: info@helvetiafinvest.com;
d. Website: de website onder www.helvetiafinvest.com.

1. Algemeen

1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Helvetia Finvest BV de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
1.2. De persoonsgegevens die door Helvetia Finvest BV worden verwerkt zijn onder andere:
– Voornaam;
– Achternaam;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aan Helvetia Finvest BV.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. Helvetia Finvest BV verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Helvetia Finvest BV heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met Helvetia Finvest BV of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
2.2. Helvetia Finvest BV gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Helvetia Finvest BV heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

2.3. Daarnaast kan Helvetia Finvest BV de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van Helvetia Finvest BV die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out mogelijkheid in de nieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen met Helvetia Finvest BV.

3. Minderjarigen

3.1. In sommige gevallen vraagt Helvetia Finvest BV expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Helvetia Finvest BV. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Helvetia Finvest BV verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1. Helvetia Finvest BV zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door Helvetia Finvest BV voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of
4.1.2. Helvetia Finvest BV op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Doorverwijzingen

5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Helvetia Finvest BV is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen:

Helvetia Finvest BV

Wim Duisenbergplantsoen 31

6221 SE Maastricht

helvetiafinvest.com

6.3. Helvetia Finvest BV zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal Helvetia Finvest BV de gebruiker over deze kosten informeren.
6.4 Een weigering om aan het in Lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.
6.5. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan Helvetia Finvest BV.

7. Bewaartermijn

7.1. Helvetia Finvest BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Helvetia Finvest BV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

8. Beveiliging

8.1. Helvetia Finvest BV heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

9.1. Helvetia Finvest BV behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Helvetia Finvest BV adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 1 april 2018.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

11. Google Analytics

11.1 Helvetia Finvest BV gebruikt Google Analytics. Het IP-adres van de Gebruiker is geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google. Helvetia Finvest BV heeft een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. De anonimisering van Google Analytics data betekent dat Helvetia Finvest BV deze Analytics cookies zonder toestemming mag plaatsen. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van deze cookies middels een cookiebanner dat tot acceptatie getoond wordt.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.